مزایای سقف

مزایای اصلی سیستم سقف های کامپوزیت عرشه فولادی

 

-حذف مرحله قالب بندی و شمع گذاری و افزایش سرعت اجرا:

سیستم سقف های CDS به عنوان یک قاب بندی خود نگه دارنده شناخته شده است.این سقف ها با حاصل از ساخت و ساز ووزن بتن را تحمل کرده و با امکان برش آسان وچینش سریع ورق ها باعث افزایش بهره وری در مرحله اجرای سازه می شود.

-کاهش مصرف مصالح فولاد وبتن:

با انتخاب بهینه مقاطع مختلف سقف های CDS مصرف بتن وفولاد(تیرهای فرعی،آرماتور سقف وفنداسیون و مقاطع تیرها وستون ها)بطور چشم گیری کاهش خواهد یافت.

-بهینه سازی عملکردسقف در هنگام زلزله:

سقفCDS یکپارچه گی بیشتری بین المان های سازه ای دال سقف ایجاد می نماید.لذا در این سیستم صلیب سقف دربرابر نیروهای جانبی زلزله افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به سقف های دیگر خواهد داشت و توزیع نیروهای زلزله بین المان های مقاوم باربرجانبی به درستی صورت می گیرد.

-کاهش خسارت جانبی ومالی در هنگام وقوع زلزله و آتش سوزی:

یکی از خسارت های مهم در هنگام زلزله سقوط اجزای غیر سازه ای ساختمان (بلوک وسفال های سقفی) می باشد. در سازه هایی که در سقف از مصالح پلاستوفوم استفاده شده است.در زمان آتش سوزی با ایجاد گاز درصد تلفات جانی(مسمومیت وخفگی)نیز افزایش قابل ملاحظه ای دارد.

-ایجاد یک سکوی کار مطمئن در زمان اجرا:

قرارگیری سیستم سقف های CDS باعث ایجاد یک سکوی کار دایمی می شود وخطرات زمان اجرا اربه حداقل می رساند.

-سطح زیرین یک دست تمام شده و پیوسته :

سیستم سقف های عرشه مرکب برای اولین بار سطح زیرین را با ظاهری کامل ،تمیز ومحکم ارائه می نماید.در ضمن می توان آن را بدون هیچ پوششی در زمان بهره برداری استفاده کرد.

-کاهش هزینه های کلی:

بطور کلی اجزای سیستم های صنعتی در ساخت مسکن باعث کاهش در هزینه های جاری پروژه،هدر رفت مصالح و مدت زمان اجرا می گردد.در نتیجه اجرای این سقف ها در مقایسه با سقف های دیگر باعث کاهش چشمگیر هزینه های ساخت خواهد شد.